Co to jest design/ projektowanie społeczne?


Design, inaczej projektowanie społeczne, to kompleksowe podejście, obejmujące zarówno myślenie projektowe (design thinking), jak i efekt końcowy, którym może być przedmiot/produkt (czyli wzornictwo przemysłowe), ale także społeczne otoczenie jednostki – zaprojektowana jest przestrzeń życia, interakcje między ludźmi czy usługi.

Aplikuj

plan studiów

Kierunek “Design i komunikowanie społeczne”


 

Na studiach nauczysz się:

 • realizować badania i analizy w obszarze projektowania społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu komunikacyjnego (wizualnego, graficznego, językowego).
 • prowadzić badania ewaluacyjne, etnograficzne, oraz analizy jakościowe, ilościowe, sieciowe i wizualne z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających badacza (SPSS, Atlas.TI, Gephi, NodeXL, Limesurvey i inne).

Studiując “design i komunikację społeczną” pogłębisz wiedzę z takich przedmiotów, jak: socjologia sztuki, socjologia designu, kultura wizualna, historia architektury i sztuki oraz teoria komunikowania i nowych mediów.

Oprócz tego będziesz ćwiczył umiejętność kreatywnego pisania, projektowania graficznego, zarządzania projektami i zespołami.

 

Po studiach znajdziesz pracę:

 • agencjach badawczych, reklamowych i biurach projektowych
 • instytucjach kultury i mediach
 • w przedsiębiorstwach oferujących produkty i usługi w internecie
Jak rozpocząć studia licencjackie?

         • studia stacjonarne (dzienne) – limit: 15 miejsc
         • czas trwania: 3 lata
         • wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

JAK PUNKTUJEMY?

        • Kandydaci z „nową maturą”:
        1. Język polski
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,4 pkt; podstawowy – 0,25 pkt.
        2. Język obcy
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,2 pkt; podstawowy – 0,12 pkt.
        3. Przedmiot do wyboru (dowolny przedmiot zdawany na maturze)
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,4 pkt; podstawowy – 0,25 pkt.

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 • Kandydaci ze „starą maturą”:
 1. Język polski
  • część pisemna matury – 0,4 pkt.
 2. Język obcy
  • część pisemna matury – 0,2 pkt;
  • ocena końcoworoczna – 0,1 pkt.
 3. Przedmiot do wyboru (dowolny przedmiot zdawany na maturze)
  • część pisemna matury – 0,4 pkt;
  • ocena końcoworoczna – 0,2 pkt.

Ocenę końcową z danego przedmiotu uwzględniamy kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.

Jak rozpocząć studia magisterskie?

 • studia stacjonarne (dzienne) – limit: 15 miejsc
 • czas trwania: 2 lata
 • wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

JAK PUNKTUJEMY?

 • Ocena z dyplomu ukończenia studiów 1. stopnia – 1 pkt.
 • Przy jednakowych ocenach w konkursie dyplomów dodatkowym kryterium będzie średnia wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia (na podstawie suplementu lub indeksu).

Przyjmujemy kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • Socjologia,
 • Politologia,
 • Pedagogika,
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • Etnologia,
 • Europeistyka,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Ekonomia,
 • Nauki o rodzinie,
 • Polityka społeczna,
 • Praca socjalna,
 • Promocja zdrowia,
 • Zarządzanie,
 • Kulturoznawstwo,
 • Filologia.
Przydatne linki

Uniwersytet Opolski

Rekrutacja

Studia

Kampus Uniwersytetu Opolskiego

Niepełnosprawni