Instytutowy System Doskonalenia Jakości Kształcenia

1. Działa w oparciu o dokumenty Uczelnianego i Wydziałowego Systemu Doskonalenia jakości kształcenia.

2. Rada Programowa Instytutu dokonuje raz w roku:

– analizy kadry naukowo – dydaktycznej,

–  przeglądu i oceny planów studiów i programów nauczania oraz analizy efektów kształcenia,

– omówienia wyników ankietyzacji studentów i kadry naukowo – dydaktycznej,

– omówienia wyników hospitacji zajęć,

– przeglądu treści umieszczanych na stronie internetowej Instytutu w zakresie systemu zapewnienia jakości kształcenia.

– analizy zmian w zakresie efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach.

3. W czerwcu każdego roku Rada Programowa Instytutu przygotowuje instytutowe sprawozdania dotyczące oceny i doskonalenia systemu jakości kształcenia (przyjęto w dniu 23.11.2016 r.)

4 Rada Programowa Instytutu Socjologii podjęła także działa antyplagiatowe i przyjęła “Zasady i wskazówki przygotowania prac pisemnych oraz unikania plagiatu”