Спеціальності – магістерська програма

(2 роки навчання)


Ми підготували навчальний план магістерської програми за такими спеціальностями:
 • Дизайн та соціальне проектування
 • Соціологічні дослідження в соціальній практиці
 • Соціологія соціальних проблем
 • Соціологія організацій
 • Intercultural Communication

У першому семестрі ми організуємо курси з соціальної філософії та логіки і методології соціальних наук. Ми розглядаємо суспільство з точки зору глобальних змін і їх соціальних наслідків.

другого семестру ми розвиваємо знання і навички за обраною спеціальністю. Крім того, ми проводимо семінари для майбутніх магістрів в невеликих групах; також студенти мають можливість вибрати семінар і написати свої роботи англійською мовою.

Ми доповнюємо наші дослідження лабораторними аналізами – студенти мають можливість індивідуально використовувати наші знання, досвід, обладнання та програмне забезпечення для того, щоб як найкраще підготувати свої дослідження. Під час лабораторних робіт і презентації ми в свою чергу „шліфуемо” важливе вміння підготувати студентів до публічнихй виступів і презентації – результатів своєї роботи, а також навчаємо їх вміння тестувати і вдосконалити власні магістерські роботи до захисту.

I. Дизайн та соціальне проектування


Під час навчання ви навчитеся:

 • Під час навчання ви навчитеся:проводити дослідження на явищах широкої матеріальної культури (наприклад, простір міст, простір будинків, установ), з особливим акцентом на соціальну роль сучасного дизайну у формуванні ставлення, поведінки і соціальних взаємодій.
 • проводити дослідження з ключових сучасних явищ і процесів – соціальної ізоляції, старіння суспільств, виснаження природних ресурсів.

Ви отримаєте навички:

 • проектування, реалізації і інтерпретації якісних і кількісних досліджень для діагностики та аналізу ключових проблем для ефективного функціонування соціальних простірів.

Після закінчення університету, ви маєте можливість знайти роботу:

 • у компаніях, які здійснюють соціальні дослідження і маркетинг,
 • у рекламних агентствах,
 • в установах державного управління, консалтингових фірмах, установах самоврядування на всіх рівнях,
 • у неурядових організаціях та організаціях, пов’язаних з політикою міського і регіонального розвитку.
ОБРАНІ КУРСИ В ЦЬОМУ НАПРЯМКУ НАВЧАННЯ
 • Elementy procesu projektowego – metody badania użytkownika (UX)
 • Partycypacja społeczna
 • Socjologia designu – projektowanie społeczne
 • Społeczna historia designu
 • Projektowanie komunikacji graficznej – wprowadzenie
 • Wstęp do projektowania usług
 • Projektowanie wnętrz – wprowadzenie

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ

Соціологічні дослідження в соціальній практиці


Під час навчання ви дізнаєтеся:

 • про те, як використовувати передові методи та інструменти роботи соціолога.
 • як самостійно виявляти і творчо вирішувати соціальні проблеми.
 • як поєднувати теоретичні знання з соціальною практикою.

Ви отримаєте навички:

 • розробки і реалізації якісних та кількісних емпіричних досліджень – соціальних і маркетингових.
 • прогнозування і моделювання складних соціальних процесів, пов’язаних з явищами в різних сферах суспільного життя.
 • критичного аналізу і інтерпретації емпіричних даних.

Після закінчення університету, ви знайдете роботу:

 • у фірмах, що займаються соціальними дослідженнями і маркетингом,
 • у рекламних агентствах,
 • в офісах, установах, яким необхідно постійного проводити дослідження для потреб своєї роботи.
ОБРАНІ КУРСИ В ЦЬОМУ НАПРЯМКУ НАВЧАННЯ
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Socjologia w działaniu: projekty i kampanie społeczne
 • Procedury badań ewaluacyjnych
 • Badania etnograficzne i obserwacyjne
 • Badania socjologiczne: historia, przykłady, metodologiczne implikacje
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ

Соціологія соціальних проблем


Ви дізнаєтеся:

 • як розуміти соціальні проблеми – на мікро- і макрошкалі – і їх причини та соціальні наслідки.
 • як переміщати по колу всі „складні питання” присутні в суспільстві, такі як: бідність, безробіття, насильство, злочинність, алкоголь, наркотики.
 • як розуміти „особливі проблеми так званих oсобливих популяцій ”, наприклад, дітей, груп меншин, груп з особливими потребами і т.д.

Ви отримаєте навички:

 • пошуку, оцінок, відбору, аналізу, використовування всіх інформації і даних, що існують в соціальних проблемах.
 • мислення про соціальні проблеми, як „питання для вирішення” в соціальній практиці.
 • інтерпретації глобальних і локальних соціальних проблем, що виникають у зв’язку з існуванням соціальної нерівності, соціальної структури; сексуального, етнічного, класового і «сірого» різноманіття і т.д.

Де можна знайти роботу:

 • у фондах, асоціаціях,
 • в органах місцевого самоврядування, центрах соціального забезпечення та підтримки сім’ї,
 • в клініках, лікарнях,
 • в науково-дослідніх установах діагностування важких ситуацій в житті колективу.

 

Wybrane kursy na tym kierunku
    • Socjologia organizacji
    • Zasoby ludzkie (HR)
    • Komunikacja społeczna organizacji
    • Organizacje pozarządowe i ruchy społeczne
    • Przedsiębiorczość
    • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)
    • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ

Соціологія організацій


Ви дізнаєтеся:

 • про аналіз функціонування різних типів організацій на макро і мікрорівні,
 • про роботу в різних організаціях,
 • як аналізувати взаємозв’язок між теоретичними і практичними знаннями

Ви отримаєте навички:

 • аналізу різних типів організацій (НУО, бізнес),
 • створювати і керувати організаціями,
 • критичного аналізу і інтерпретації діяльності організації.

Де, дякуючи цьому, ви можете знайти роботу:

 • в неурядових організаціях (в проектній діяльності),
 • у компаніях (в HR – human relations, маркетингу),
 • у дослідних компаніях (які займаються аналізом функціонування організації).

 

ОБРАНІ КУРСИ В ЦЬОМУ НАПРЯМКУ НАВЧАННЯ
 • Bezrobocie w perspektywie socjologicznej
 • Wykluczenie społeczne w teorii socjologicznej
 • Polityka społeczna
 • Procedury badań ewaluacyjnych
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ

Intercultural communication


The Master’s programme is so designed that our students can get into their stride in the first semester of sociological enterprise with no problems. We start with broad subjects, i.e. methodology, sociological theory and cultural practice, and social inequalities to ensure that all students, regardless of their first-cycle study programmes, will become sociologists. We also offer a basic philosophical training for analytical skills development and an academic writing course.

In the second semester we introduce our students to the research methods and communication, conflict and migrations studies.

We start the second year (the third semester) accelerating your graduate research project. In addition to your supervising professor, another experienced researcher is appointed to assist you with your research project. We run a research analysis lab so you can have access to the research software and hardware as well as get all the necessary help to plan and carry our your own project. You can work on your project at one of our partner universities as well – even abroad. There are scholarships you can use to help you do that.

The last semester is all about writing your thesis – we even have an MA Presentations Lab course where with experts’ help you will be able to prepare yourself to communicate your findings effectively. During the whole study programme you will be able to attend a variety of complementary courses.

 

ОБРАНІ КУРСИ В ЦЬОМУ НАПРЯМКУ НАВЧАННЯ

w przygotowaniu

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ

Jak dostać się na studia licencjackie?

         • studia stacjonarne (dzienne) – limit: 60 miejsc
         • studia niestacjonarne (zaoczne) – limit: 70 miejsc
         • czas trwania: 3 lata
         • wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

JAK PUNKTUJEMY?

        • Kandydaci z „nową maturą”:
        1. Język polski
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,4 pkt; podstawowy – 0,25 pkt.
        2. Język obcy
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,2 pkt; podstawowy – 0,12 pkt.
        3. Przedmiot do wyboru (dowolny przedmiot zdawany na maturze)
         • część pisemna matury: rozszerzony – 0,4 pkt; podstawowy – 0,25 pkt.

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 • Kandydaci ze „starą maturą”:
 1. Język polski
  • część pisemna matury – 0,4 pkt.
 2. Język obcy
  • część pisemna matury – 0,2 pkt;
  • ocena końcoworoczna – 0,1 pkt.
 3. Przedmiot do wyboru (dowolny przedmiot zdawany na maturze)
  • część pisemna matury – 0,4 pkt;
  • ocena końcoworoczna – 0,2 pkt.

Ocenę końcową z danego przedmiotu uwzględniamy kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.

Jak dostać się na studia magisterskie?

 • studia stacjonarne (dzienne) – limit: 25 miejsc
 • studia niestacjonarne (zaoczne) – limit: 90 miejsc
 • czas trwania: 2 lata
 • wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

JAK PUNKTUJEMY?

 • Ocena z dyplomu ukończenia studiów 1. stopnia – 1 pkt.
 • Przy jednakowych ocenach w konkursie dyplomów dodatkowym kryterium będzie średnia wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia (na podstawie suplementu lub indeksu).

Przyjmujemy kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • Socjologia,
 • Politologia,
 • Pedagogika,
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • Etnologia,
 • Europeistyka,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Ekonomia,
 • Nauki o rodzinie,
 • Polityka społeczna,
 • Praca socjalna,
 • Promocja zdrowia,
 • Zarządzanie,
 • Kulturoznawstwo,
 • Filologia.
Przydatne linki

Uniwersytet Opolski

Rekrutacja

Studia

Kampus Uniwersytetu Opolskiego

Niepełnosprawni